window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-63301645-21');

Как да направим собствена вертикална градина за отглеждане на билки?

Вертикалната градина е отличен вариант за оформяне и утилизиране на пространството в контекста на различни нестандартни екстериорни и интериорни решения. Съществуват много и различни начини да се проектира и изгради зелена стена или вертикална градина. В зависимост от целите и желания краен резултат, може да се използват редица подходи. От висяща конструкция, през „жива стена“ до класическа вертикална градина.

 

Предимства на вертикалните градини

Знае се, че при вертикално засаждане кореновата система получава добра аерация, което се отразява изключително благотворно на растежа и развитието на растенията. Те се засаждат във вертикален почвен пласт, най-често с помощта на специализирано геотекстилно платно (зебло). В много от вариантите от типа „направи си сам“ се използват различни подръчни средства като брезенти, рециклирани чували и други.

Вертикалните градини са чудесен естетически елемент, но освен това притежават и незаменими качества като пречистват въздуха в затворени помещения, подобряват визията на стените, помагат за превенция на прегряване, изолация от прах, вредни частици, намаляват шумовете от околната среда и много други полезни приложения.

Вертикалните градини и зелени стени се радват на широка популярност при проектиране на иновативни сгради, обществени, офис и търговски пространства, но все по-често можем да ги срещнем и в частните домове, дворове, градини.

вертикална градина от билки
вертикална градина от билки

Направи си сам: вертикална градина

Направата на собствена вертикална градина е постижима задача за онези, които не се страхуват да експериментират и искат да разнообразят и оползотворят околното пространство. Подобна инсталация може да се направи както на открито, така и на закрито (съобразно разположението и светлината в помещението). По този начин може да се компенсира недостиг на зеленина или да се облагороди и разкраси дадена фасада или стена.масло от безсмъртниче

За един от най-разпространените и относително прости методи за вертикално озеленяване може да се ползват обикновени дървени европалети.

За целта ще ви трябват:

• палети
• издръжливо градинско фолио
• зебло, дебел найлон или подобен материал
• такер
• скалпел, макетно ножче или остър нож

 1. Покрийте вътрешната част на палета със зебло или найлон като покриете отворите между дъските.
 2. Закрепете с телбод с помощта на такера.
 3. Обвийте задната част на палета с фолио.
 4. Запълнете пространството между двата слоя с торопочвена смес.
 5. Пробийте дупки с формата на кръстче в зеблото/найлона.
 6. Поставете желаните растенията в направените отвори.

Огромен брой продукти за Вашата градина ще откриете в нашия онлайн магазин. Посетете го.

вертикална градина от билки
вертикална градина от билки
вертикална градина от билки

Вертикална градина за билки

Видовете, които могат да се отглеждат успешно във вертикална градина са много и различни – например:

• сукуленти
• мъхове
• папрати
• цветя
• ниски иглолистни храсти
• ниски широколистни храсти
• ниско растящи цветя
• някои горски плодове
• различни билки

Билките са отличен избор на растителност, която да засадите във вертикална градина. Те са благоуханни, могат да бъдат използвани в домакинството, а също така предпазват от някои насекоми (мухи, комари и други). Отглеждането на билките зависи от разположението, местната флора и индивидуалните условия и местоположение на градината. За целта могат да се използват някои видове едногодишни билки и подправки. Те изискват засяване всяка година.

Някои от най-разпространените едногодишни видове, използвани за целта, са:

• Магданоз (Petroselinum crispum)
• Босилек (Ocimum basilicum)
• Майорана (Origanum majorana)
• Див кервиз (Anthriscus cerefolium)
• Градинска чубрица (Satureja hortensis)

Сред многогодишните подправки, които могат да се отглеждат в саксии или вертикална градина, са:

• Сибирски (шнит, чивас, резанец) лук (Allium schoenoprasum)
• Риган (Origanum vulgare) рисуване и вино
• Стелеща се мащерка (Thymus serpillum) – зимоустойчив вид
• Обикновена (кулинарна) мащерка (Thymus vulgaris)
• Лимонова мащерка (Thymus citriodora)

By |август 16th, 2017|Без категория|

The vertical garden is an excellent option for shaping and utilizing space in the context of various non-standard exterior and interior solutions. There are many different ways to design and build a green wall or a vertical garden. Depending on the goals and the desired end result, a number of approaches can be used. From a hanging structure, through a „living wall“ to a classical vertical garden.

 

Advantages of vertical gardens

It is known that in vertical planting, the root system receives good aeration, which is extremely beneficial to the growth and development of the plants. They are planted in a vertical soil layer, most often with the help of a specialized geotextile sail. In many „do-it-yourself“ variants, various handy tools such as tarpaulins, recycled bags, and more are used.

Vertical gardens are a great aesthetic element, but they also have irreplaceable qualities such as cleaning the indoor air, improving the vision of the walls, helping to prevent overheating, dust insulation, harmful particles, reduce environmental noise and many other useful applications.

Vertical gardens and green walls enjoy wide popularity in the design of innovative buildings, public, office and commercial spaces, but we can increasingly find them in private homes, yards, gardens.

вертикална градина от билки
вертикална градина от билки

Do it yourself: a vertical garden

Making your own vertical garden is an achievable task for those who are not afraid to experiment and want to diversify and utilize the surrounding space. Such installation can be done both indoors and outdoors (according to the location and light in the room). In this way, you can compensate for a lack of greenery or to refine and decorate a facade or wall.

For one of the most common and relatively simple methods of vertical landscaping, ordinary wooden europallets can be used.

To do this you will need:
• pallets
• durable garden foil
• toss, thick nylon or similar material
• a tacer
• scalpel, dummy blade or sharp knife

 1. Cover the inside of the pallet with a tat or nylon by covering the openings between the boards.
 2. Attach a stapler with the tack.
 3. Wrap the back of the pallet with foil.
 4. Fill the space between the two layers with a fertilizer mixture.
 5. Drill holes in the shape of a cross in the pocket / nylon.
 6. Put the desired plants into the holes.
вертикална градина от билки
вертикална градина от билки
вертикална градина от билки

Vertical garden for herbs

The species that can be grown successfully in a vertical garden are many and different – for example:

• succulents
• mosses
• ferns
• flowers
• low coniferous shrubs
• low broad-leaved shrubs
• low-growing flowers
• some berries
• different herbs

The herbs are an excellent choice of vegetation to plant in a vertical garden. They are fragrant, can be used in the household, and also protect against some insects (flies, mosquitoes, etc.). The cultivation of herbs depends on the location, the local flora and the individual conditions and location of the garden. For this purpose, some types of annual herbs and spices can be used. They require sowing every year.

Some of the most common annual species used for this purpose are:

• Parsley (Petroselinum crispum)
• Basil (Ocimum basilicum)
• Marjoram (Origanum majorana)
Anthriscus cerefolium
• Garden Salad (Satureja hortensis)

Among the perennial seasonings that can be grown in pots or a vertical garden are:

• Siberian (Cheese, Rice) onions (Allium schoenoprasum)
• Origanum vulgare
• Thymus serpillum – a winter-like species
• Common thyme (Thymus vulgaris)
• Lemon thyme (Thymus citriodora)
• Rosemary (Rosmarinus officinalis)

Заглавие

Go to Top