window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-63301645-21');

Защо да засадим жив плет?

За много градинари създаването на жив плет в личната им градина може да изглежда като дългогодишна и твърде предизвикателна задача. Още повече че засаждането му е най-лесно и евтино през неактивния градинарски сезон от края на ноември до началото на март, когато външните дейности не ни изглеждат толкова атрактивни. На практика обаче изграждането на жив плет не е толкова трудоемко, а ползите от него могат да са значителни и разнообразни. Освен чисто декоративните си функции, живият плет може да е ограда, която да предпазва градината както от силни пориви на вятър, така и от любопитни очи. Може да се използва за обозначаване на отделни зони в самата градина или за фокусиране на вниманието в определени точки. Също така засаждането на жив плет от растение, което е в естествената си среда, насърчава настаняването в него на редица птици, опрашители и други животински видове, които подпомагат борбата с вредителите в градината.

Жив плет

Първата стъпка е изборът на растение за Вашия жив плет. Той трябва да бъде съобразен от една страна с целите:

 • дали предпочитате ефекта на “формален” плет, който да бъде поддържан в строга форма или неформален, който може да се състои и от различни растения. За формален тип жив плет чест избор са чемширът, лигуструм (птиче грозде), туя, тис.
 • дали търсите целогодишен цвят и плътност, което предполага вечнозелено растение. Като такива могат да се използват лъжекипарис, хвойна или, при по-мек климат, пираканта.бамбукови изделия

Важно е да планирате предварително височината, която искате да достигне вашият плет, и да съобразите избора на растение с характеристиките на почвата, с която разполагате.

жив плет
Жив плет
[ult_team][/ult_team]
[dt_fancy_title title=“Подготовка и засаждане“ title_size=“h2″ title_color=“title“][dt_vc_list]Преди да пристъпите към засаждане на живия плет е необходимо да подсигурите добре отводнена и аерирана почва. Добре е предварително да се премахнат всички плевели, като при нежелание да използвате пестициди, можете да ги почистите ръчно.

 • Изкопайте ров с широчина от 60см до метър.
 • Наторете почвата и позиционирайте корените в една или две редици, в зависимост от големината и плътността на плета, който искате да израсне. Между отделните коренчета трябва да има поне 30см отстояние.
 • За да осигурите естетически безупречна линия на своя плет, използвайте канап за подравняване при засаждането.
 • Растенията, които са закупени като “гол корен”, трябва да се засадят на същата дълбочина, от която са били откопани. Обърнете внимание на разликата в цвета на стъблото – тя ще ви покаже докъде растението е било под земята.
 • Полейте обилно след засаждане.

[/dt_vc_list]

Поддръжката на новия жив плет предполага да се полива редовно и да се отстраняват тревата и плевелите около него напълно. Редовното подкастряне ще осигури желаната форма и гъстота на Вашия плет. Така след няколко години ще можете да се похвалите с градина като от викториански замък.

Един от най-добрите примери за добре ухаещ жив плет и с разнообразие от цветове, е лоницерата. Повече прочетете тук.

Повече от „Tи Ейч Консултинг“

For many gardeners, creating a hedge in their private garden can seem like a long and very challenging task. Moreover, its planting is easiest and cheapest during the inactive seed season from late November to early March, when external activities do not seem so attractive to us. In practice, however, the construction of hedges is not so labor-intensive and its benefits can be substantial and varied. Apart from its purely decorative features, the hedge can be a fence that protects the garden from strong winds and from prying eyes. It can be used to designate individual areas within the garden or to focus attention at certain points. Also, planting hedges from a plant that is in their natural habitat encourages the placement of a number of birds, pollinators and other animal species that help combat pests in the garden.

Жив плет

The first step is choosing a plant for your hedge. It must be consistent with the objectives:

 • whether you prefer the effect of a „formal“ hedge to be kept tight or informal, which can also consist of different plants. For formal hedge type are often the boxwood, ligustrum (bird’s grapes), tuya, yew.
 • whether you are looking for a year-round color and density that implies an evergreen plant. As such, licheniparis, juniper or, in the mild climate, the pyraquan may be used.

It is important to plan in advance the height you want your hedge to reach and to consider the choice of plant with the characteristics of the soil you have.

жив плет
Жив плет
[ult_team][/ult_team]
[dt_fancy_title title=“Preparation and planting“ title_size=“h2″ title_color=“title“][dt_vc_list]Before you proceed to plant hedges, it is necessary to ensure well drained and aerated soil. It is advisable to remove all weeds in advance, and if you reluctant to use pesticides, you can clean them by hand.

 • Dig a ditch with a width of 60 cm per meter.
 • Dip the soil and position the roots in one or two rows, depending on the size and density of the knit you want to grow. Between the rootstocks there should be at least 30cm spacing.
 • To provide an aesthetically flawless line on your hedge, use a twine for planting.
 • Plants purchased as „naked root“ must be planted at the same depth as they were excavated. Pay attention to the color difference of the stem – it will show you where the plant was underground.
 • Apply a lot after planting.

[/dt_vc_list]

Maintenance of the new hedge requires regular watering and removal of grass and weeds around it completely, so that it does not have to compete for nutrients and light. Regular trimming will ensure the desired shape and density of your hedge. So in a few years you will be able to boast a garden like a Victorian castle.

More from „Ти Ейч Консултинг“

Заглавие

Go to Top