window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-63301645-21');

Фън Шуй: 10 растения за вашата хармонична градина

Фън Шуй: 10 растения за вашата хармонична градина

Фън Шуй като учение за хармонията и как разположението на определени предмети я подхранва, предизвиква интерес при все повече хора, които искат да избягат от ежедневния стрес и рутина. Градината, нашето място у дома или в офиса, което най-много ни доближава до природата, често се оказва спасителен пояс. Когато тези два елемента, градината и фън шуй учението, се обединят, се създава едно хармонично пространство, в което често намираме спокойствие и усамотение.

Въпреки че основната отправна точка е разположението на предметите, самите предмети също са от изключително значение, понеже всеки носи собствен заряд и енергия. Особено когато предметът е растение, жив организъм с жизненоважни свойства. Насочваме вниманието ви към десетте растения, които, според фън шуй учението, биха допринесли най-много за хармоничната ви среда. Спрямо петте основни елемента според Фън Шуй най-ценните растения за градината ви са:

Японски клен

Божур

ОГЪН

1. Японски клен:

Традиционно растенията с червени и оранжеви листа, които имат заострена и триъгълна форма представляват огъня. В началото изискват специално внимание при посаждането – към местоположението, почвата и поливането, но след това със сигурност ще се превърнат в любимият ви акцент в градината.

2. Божур:

Императорското цвете, наричано още “срамежливото цвете” е националното цвете на Китай. Неговата символика се обвързва с успех, аристократичност, благоденствие, чест и богатство. Обикновено се асоциира с успех в кариерата и натрупване на блага.

Лотус

Лилия

ВОДА

3. Лотус:

Едно от най-обичаните и ценени цветя. Ароматът му и атрактивната му форма са бижуто на всяка градина. За будистите има голямо духовно значение. Лотусът е символ на просвещението, което всеки от нас може да постигне чрез добри дела и чисти помисли. Символизира чистота, почтеност и съвършенство.интериорен дизайн

4. Лилия:

Лилиите са израз на майчината любов и плодовитостта. Използва се като символ на предаността и любовта в контекста на майчината закрила.

Хортензия

Кучешки дрян

МЕТАЛ

5. Хортензия:

Благодарност и просвещение. Хортензията в митологичен аспект е дарът на невъзпятия герой. Тя се асоциира, също така, със семейните връзки, толерантността, смирението и предаността.

6. Кучешки дрян:

Заедно с черешовия цвят, както и цъфналите овощни дръвчета като ябълка, слива и праскова, цъфналият кучешки дрян символизира заздравяването на любовта и брака. Особено през пролетта разцъфтелите клони внасят хармония и жизненост. 

Блестяща рудбекия

Азалия

ЗЕМЯ

7. Блестяща рудбекия:

Още позната като Black-eyed Susan e символът на мъдростта и ако се сложи на правилното място в градината, то това ще е перфектното кътче за йога и медитация, за синхронизиране на енергията ви със земната.хормонален дисбаланс

8. Азалия:

Според китайската традиция, благодарение на Азалията можем да преодолеем страховете си към отдаване и обвързване, както и да станем по-решителни и отговорни.

Бамбук

Розмарин

ДЪРВО

9. Бамбук:

Емблематичен за Фън Шуй учението, бамбукът символизира вярност, мъдрост, гъвкавост и съвместни начинания. Той е подходящ за всяко място, което има нужда от повишаване на Чи жизнената енергия.

10. Розмарин:

Неговата енергия е пречистваща и ободряваща. Неговото присъствие създава чувство за сигурност и комфорт. А, освен това е натурално средство за повишаване чистотата и качеството на въздуха.

За професионален проект за вашата градина и превръщането ѝ в хармонично място не се колебайте да се свържете с нас: Контакти! 

[contact-form-7 id=“3114″ title=“запитване“][dt_gap height=“25″]

Повече от „Tи Ейч Консултинг“

Feng Shui: 10 plants for your harmonious garden

Feng Shui as a doctrine of harmony and how the positioning of certain objects nourishes it is of interest to more and more people who want to escape from everyday stress and routine. The garden, our place at home or at the office that closes most closely to nature is often a rescue belt. When these two elements, the garden and the feng shui teachings unite, create a harmonious space in which we often find peace and seclusion.

Although the basic point of reference is the location of the objects, the objects themselves are also of utmost importance as each has its own charge and energy. Especially when the object is a plant, a living organism with vital properties. We direct your attention to the ten plants that, according to feng shui teachings, would contribute most to your harmonious environment. Compared to the five basic elements according to Feng Shui, the most valuable plants for your garden are:

Japanese maple

Peony

FIRE

1. Japanese maple:

Traditionally, plants with red and orange leaves that have a pointed and triangular shape represent the fire. At first, they require special attention to planting – to the location, soil and watering, but then will surely turn into your favorite garden accent.

2. Peony:

The Emperor’s Flower, also called the „Shy Flower“, is the national flower of China. His symbolism is bound up with success, aristocracy, prosperity, honor and wealth. It is usually associated with career success and the accumulation of good.

Lotus

Lily

WATER

3. Lotus:

One of the most loved and appreciated flowers. Its fragrance and its attractive shape are the jewels of every garden. Buddhists have a great spiritual significance. Lotus is a symbol of enlightenment that each of us can achieve through good deeds and pure thoughts. It symbolizes purity, integrity and perfection.

4. Lily:

Lilies are an expression of maternal love and fertility. It is used as a symbol of devotion and love in the context of maternal protection.

Hortensia

Dogwood

METAL

5. Hortensia:

Gratitude and enlightenment. Hortensia in the mythological aspect is the gift of an unhealthy hero. It is also associated with family ties, tolerance, humility and devotion.

6. Dogwood:

Together with cherry blossoms, as well as flowering fruit trees such as apple, plum and peach, blossoming dogwood symbolizes the healing of love and marriage. Especially in spring, the blossoming branches bring harmony and vitality.

Black-eyed Susan

Azalea

LAND

7. Gorgeous rudbeckia:

Also known as Black-eyed Susan is the symbol of wisdom and, if put in the right place in the garden, it will be the perfect place for yoga and meditation to synchronize your energy with the earth.

8. Azalea:

According to the Chinese tradition, thanks to Azalea, we can overcome our fears of dedication and commitment, and become more determined and responsible.

Bamboo

Rosemary

TREE

9. Bamboo:

Emblematic of Feng Shui teachings, bamboo symbolizes fidelity, wisdom, flexibility and joint ventures. It is suitable for any place that needs to raise Qi’s vital energy.

10. Rosemary:

His energy is purifying and invigorating. Its presence creates a sense of security and comfort. And, moreover, it is a natural means of enhancing air quality and cleanliness.

For a professional project for your garden and its transformation into a harmonious place do not hesitate to contact us!

[contact-form-7 id=“1812″ title=“запитване“][dt_gap height=“25″]

More from „Ти Ейч Консултинг“

Заглавие

Go to Top