Алейно осветление – Изграждане на ново парково осветление – предвиждат се осветителни тела със стандартна височина, за алейно осветление;
Вертикална планировка „Настилки“ – Цялостна подмяна на бордюрите и настилките – настилката по основните алеи е от декоративни бетонови плочи със зърнеста структура в сив цвят на площ от 1 518 кв.м. Останалите алеи са асфалтови (пясъчен асфалт) с площ 2 922 кв.м.;
Автоматизирана поливна система – Изграждане на Автоматизирана Напоителна Система с един основен водоизточник (изграден сондаж в рамките на обекта). Напоителната система е със специализиран проудкти Hunter и обхваща както тревните площи с хидранти, така и храстовите групи с капково напояване;
Беседки – Ремонт и възстановяванена две беседки в подходящ градски,”ретро” стил;
Водна площ – Пълно възстановяване на първоначалната визия на водната площ на територията на градината: Архитектурна, Конструктивна, Електрически инсталации, ВиК – технологична;
Детски площадки – Възстановяване на детски площадки за деца от 1-6 г. и от 5-15 г. – нова планировка, настилки и съоръжения на двата детски къта, съгласно изискванията на „Наредба №1/12.01 2009 г. за условията и реда за устройството безопасността на площадките за игра. Настилкатa za площадките е ударопоглъщаща и отговаря на изискванията за БДС ЕN 1177.
В северната част детският кът е с площ 407,2 м2 ,а в южната – 187,2 м2.