window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-63301645-21');

Какво да засадим в градината през януари?

Какво да засадим в градината през януари: Лизиантус

Януари не се смята за най-благодатния месец за дейности в градината. Но най-ентусиазираните и нетърпеливи в занаята могат да се заемат със засаждането на някои видове цветя, чийто цъфтеж отнема повече време. Сред тях е еустомата, още известна като лизиантус или японска роза. Това изящно цвете добива все по-голяма популярност през последните години. Отглеждането му от семе изисква правилни грижи, постоянство и отдаденост

lisianthus-eustoma-th-consulting
[dt_fancy_title title=“Eustoma Grandiflorum/ Лизиантус“ title_size=“h2″]

Eustoma Grandiflorum принадлежи към семейство Тинтявови. В зависимост от конкретния вид растението може да порасне от 15 см до около метър и да се разпростре до 35 см. Цветовете на лизиантуса най-често се срещат в студени тонове. Понякога може да попаднете на жълти или тъмночервени разновидности за продан. Варианти с единични или двойни 6-7 сантиметрови цветове растат във всички нюанси на розово, лилаво и бяло. Има и цъфтящи в два преливащи цвята. Цветето е изключително атрактивно и като пъпка, и напълно разцъфнало. Това го прави чест избор на цветарите при изготвяне на букети. Еустомата обикновено ражда няколко цвята на едно стъбло, а листата ѝ са тъмно зелени със заострена форма.био витамини за коса

лизиантус-градина

Грижи

[dt_vc_list]

 • Еустомата изисква влажна почва, но никога не трябва да е накисната във вода. Застояването ѝ може да доведе до развитие на гъбични болести. Добър вариант за избягване на този риск е капковото напояване.
 • Дългите красиви стъбла, които правят лизиантуса толкова атрактивен във ваза, имат свои недостатъци. Понякога могат да се окажат прекалено крехки за тежките цветове и да се наложи използването на укрепителни механизми.
 • Растението се развива оптимално при наличие на постоянен източник на нутриенти. Добре е да се прилага наторяване през периода на цъфтене.
 • По отношение на светлината еустомата предпочита ярка, но разпръсната светлина. Може да понесе няколко часа ярки лъчи, но трябва да бъде предпазена от твърде силното лятно слънце по обяд.

[/dt_vc_list]

лизиантус
еустома-лизиантус

Засаждане на лизиантус

[dt_vc_list]

 • Най-добре е лизиантусът да се засади първо на затворено, в затоплено помещение.
 • Семената се засаждат в контейнери с влажна саксийна почва около 10 седмици преди да дойде време за пресаждане в градината, тоест преди последните очаквани ледове.
 • Покълването отнема от една до три седмици.  През това време растението изисква постоянни температури между 20 и 22 градуса и достатъчно светлина. Поради тази причина е важно разсадът да не се покрива.
 • След като еустомата достигне височина от около 15 см. може да се премести в слънчева част от градината с отстояние между отделните коренчета около 30 см.

[/dt_vc_list]

[dt_quote type=“pullquote“ layout=“left“ font_size=“big“ animation=“none“ size=“1″]С правилната грижа засадената през януари еустома между юни и август ще ви дари с цветове, които със своята нежност и елегантност са достойни дори за сватбен букет. За професионален проект за вашата градина и превръщането му в хармонично място не се колебайте да се свържете с нас! [/dt_quote]

What to plant in the garden in January: Lisianthus

January is not considered the most graceful month for gardening activities. But the most enthusiastic and impatient in the craft can deal with the planting of certain types of flowers, whose blooms take longer. Among them is the eustoma, also known as lisianthus or Japanese rose. This exquisite flower has gained increasing popularity in recent years. Growing it from seed requires proper care, perseverance and dedication

lisianthus-eustoma-th-consulting
[dt_fancy_title title=“Eustoma Grandiflorum/ Lisianthus“ title_size=“h2″]

Eustoma Grandiflorum belongs to the Tintivov family. Depending on the particular species, the plant may grow from 15 cm to about 1 meter and extend to 35 cm. The colors of lysians are most commonly found in cold tones. Sometimes you may find yellow or dark red varieties for sale. Versions with single or double 6-7 cm colors grow in all shades of pink, purple and white. There are also flowering in two splashes of color. The flower is extremely attractive as a bud, and completely bloomed. This makes it a frequent choice for florists to make bouquets. The eustoma usually spawns several colors on one stalk and its leaves are dark green with a pointed shape.

лизиантус-градина

Care

[dt_vc_list]

 • The eustoma requires humid soil but should never be soaked in water. Staying with it can lead to the development of fungal diseases. A good option to avoid this risk is drip irrigation.
 • The long, beautiful stems that make lisianthus so attractive in a vase have their own shortcomings. Sometimes they can be too fragile for heavy colors and use of fastening mechanisms.
 • The plant develops optimally in the presence of a constant source of nutrients. It is good to apply fertilization during the flowering period.
 • In terms of light, the eustoma prefers bright but diffused light. It can take several hours of bright rays, but it has to be protected from too strong summer sun at noon.

[/dt_vc_list]

лизиантус
еустома-лизиантус

Planting of lisianthus

[dt_vc_list]

 • It is best to plant the lisianthus first in a closed, heated room.
 • Seeds are planted in containers with moist potted soil about 10 weeks before the time for replanting in the garden, that is before the last expected ice.
 • Sprouting takes one to three weeks. During this time the plant requires constant temperatures between 20 and 22 degrees and sufficient light. For this reason, it is important not to cover the seedlings.
 • Once the eustoma reaches a height of about 15 cm, it can be moved to a sunny part of the garden with a distance between the rootstocks of about 30 cm.

[/dt_vc_list]

[dt_quote type=“pullquote“ layout=“left“ font_size=“big“ animation=“none“ size=“1″]With the right care planted in January, the junket between June and August will donate you with colors that with its tenderness and elegance are worthy even for a wedding bouquet. For a professional project for your garden and its transformation into a harmonious place do not hesitate to contact us!
[/dt_quote]

Заглавие

Go to Top