window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-63301645-21');

ПОКРИВНО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ – бъдещето на градското озеленяване

[dt_photos_masonry number=“7″ loading_effect=“fade_in“ padding=“10″ column_width=“150″ category=“%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be-%d0%be%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5″]

Всички фирми за озеленяване, ландшафтни архитекти, еколози и експерти по градско планиране, а и любители на зеленината и природата, живеещи в града, все по-често насочват поглед нагоре. Към покривите на многобройните сгради в градската среда. Някои от тях си представят красиви градски оазиси. Ние ги създаваме – красиви покривни градини и зелени покриви – прелестни кътчета за отдих и абсолютен фаворит в модерните тенденции за градско озеленяване и подобряване на качеството на въздуха в града.

Покривното озеленяване – това ли е бъдещето?

Разширяване обхвата на зелените площи в градовете е от основно значение за запазването на нивото на вредните частици във въздуха ниско. Значимо е и за подобряването на качеството на околната среда и борбата с алергии, астма и други респираторни заболявания, все по-разпространени в градска среда. И, понеже новите постройки изникват ежедневно, а зелените площи са все по-компактни, се налага бързо и ефективно решение на проблема. В Токио, Сингапур и Ню Йорк отдавна погледите са насочени към покривите на небостъргачите. Но не само към тя, а и към тези на обикновените жилищни сгради! Върху тях са кацнали хиляди квадратни метри зеленина, включително зеленчукови и овощни градини!

Зелен покрив или покривна градина?

Покривното озеленяване се разделя условно на две основни направления – зелени покриви и покривни градини, или на екстензивни и интензивни покривни градини. Кое да изберете зависи предимно от носимоспособността и наклона на вашия покрив, но и от вашите цели – естетически или функционални.
Екстензивното покривно озеленяване е подходящо за покриви с по-голям наклон и по-малка носимоспособност, тъй като те предлагат по-плитък почвен слой и обикновено липсва поливна система. Поддъжката, която се изисква е много по-ограничена, но има ограничение и на растителните видове, които може да се използват.
Ако искате място за отдих, за посрещане на изгрева и залеза и сбирки с приятели, или пък собствена малка зеленчукова градина или детска площадка, значи сте се насочили към системите за интензивно покривно озеленяване, които могат да ви осигурят еквивалент на обикновнената градина, само че на покрива!

Какви са ползите?

В по-мащабен план ползите са очевидни – зеленина, естествен пречиствател на въздуха, защита от вредни частици, помощ в борбата с глобалното затопляне. Но какви биха могли да бъдат позитивните аспекти на зеления покрив на една малка къща или на единична корпоративна сграда, има ли смисъл, ако не е масово? И още как!

Екстензивното покривно озеленяване ви осигурява:

 •  Защита на хидроизолацията;
 • Значително намаляват водния отток;
 • Естествена климатизация на сградите;
 • Удължен живот на покрива.

Интензивният зелен покрив, освен всичко това, пък ви предлага и:

 • Намален разход за отопление и климатизация;
 • Създаване на приятна среда за почивка и събирания;
 • Шумоизолация.

И, не на последно място, зеленината там, където обикновено липсва, възстановява връзката с природата и внася уют и свежест в ежедневната ни среда.интериорен дизайн

Планиране и поддръжка

Дори за малки пространства, когато става въпрос за покривно озеленяване, винаги в дългосрочен план си заслужава да се посъветвате с професионалнист. Той да може да ви помогне при избора за система и растителност. При екстензивното покривно озеленяване планирането е идентично с това на двор или градина, а защо винаги е по-добре да се обърнете към специалист може да прочетете тук. Добрата и редовна поддръжка, включваща пресаждане, торене, косене и плевене, осигурява по-дълъг живот и ефективност на вашата покривна градина.

Колко струва? А струва ли си?

Цената на планирането, изграждането и поддържането зависи от редица фактори. От значение за площта, дизайна, видовете растителност, наклона, вида поливна система и други особености. Равносметката обаче често показва, че покривната градина може да ви спести редица главоболия, свързани с протичане на покрива, поставяне на шумоизолация. Тя може да ви осигури и енергийна ефективност, която определено се отразява на сметките за тока и отоплението.най-полезните билки

Ако покривът ви още пустее и сивее, време е да помислите за нещо свежо и зелено, например една просторна покривна градина, която да улавя слънчевите лъчи за вас!

[dt_gap height=“25″]

Изпратете Запитване
[dt_gap height=“25″ /]
[contact-form-7 id=“3114″ title=“запитване“]
[dt_gap height=“25″ /]

Повече от „Tи Ейч Консултинг“

[dt_photos_masonry number=“7″ loading_effect=“fade_in“ padding=“10″ column_width=“150″ category=“roof-gardens“]

All landscaping, landscape architects, environmentalists and city planning experts, and gardeners and nature lovers living in the city, are increasingly looking up. To the roofs of the many buildings in the urban environment. Some of them imagine beautiful city oases. We create them – beautiful roof gardens and green roofs – beautiful places to relax and absolute favorite in the modern tendencies for urban landscaping and improvement of air quality in the city.

Roof landscaping – is this the future?

Expanding the reach of green areas in cities is essential to keeping the level of harmful particles in the air low. It is also important for improving the quality of the environment and the fight against allergies, asthma and other respiratory diseases, which are increasingly prevalent in the urban environment. And because new buildings come out every day and green areas are becoming more compact, a quick and effective solution is needed. Tokyo, Singapore and New York have long been looking at the roofs of the skyscrapers. But not only to it, but to those of ordinary residential buildings! There are thousands of square meters of greenery on them, including vegetable and orchards!

Green roof or roof garden?

Roof landscaping is divided into two main directions – green roofs and roof gardens, or extensive and intensive roof gardens. Which choice depends mainly on the load-bearing capacity and slope of your roof, but also on your goals – aesthetic or functional.
Extensive roofing landscaping is suitable for roofs with greater slope and less bearing capacity, as they offer a shallower soil layer and usually lack irrigation system. The rootstock that is required is much more limited, but there is a limit to the plant species that can be used.
If you want a place to relax, meet the sunrise and sunset and gather together with friends, or own a small vegetable garden or playground, then you are heading to intensive roofing systems that can provide you the equivalent of a typical garden. on the roof!

What are the benefits?

On a larger scale, benefits are obvious – greenery, natural air purifier, protection against harmful particles, help in combating global warming. But what could be the positive aspects of the green roof of a small house or of a single corporate building, does it make sense unless it is massive? You bet!

Extensive roof landscaping provides you with:

 • Protection of waterproofing;
 • Significantly reduce water runoff;
 • Natural air conditioning of buildings;
 • Extended roof life.

The intense green roof, besides all this, also offers you:

 • Reduced heating and air conditioning costs;
 • Creating a pleasant environment for rest and gatherings;
 • Sound insulation.

And, not least, the greenery where it is usually lacking restores the connection with nature and brings coziness and freshness into our daily environment.

Planning and maintenance

Even for small spaces when it comes to roofing landscaping, it is always worthwhile in the long run to consult with a professional. It can help you in choosing a system and vegetation. With extensive roof landscaping, planning is identical to a yard or garden, and why it is always better to contact a specialist can read here.Good and regular maintenance, including replanting, fertilizing, mowing and weeding, ensures a longer life and efficiency of your roof garden.

How much does it cost?Is it worth it?

The cost of planning, construction and maintenance depends on a number of factors. Relevant to the area, design, types of vegetation, slope, irrigation system and other features. However, the review often shows that the roof garden can save you a number of headaches related to running the roof, putting a soundproofing. It can also provide you with energy efficiency, which is definitely reflected in electricity and heating bills.

If your roof is still empty and gray, it’s time to think of something fresh and green, like a spacious roof garden that captures the sun’s rays for you!

[dt_gap height=“25″]

Send an inquiry

[dt_gap height=“25″ /]
[contact-form-7 id=“1812″ title=“en form“]
[dt_gap height=“25″ /]

More from „Ти Ейч Консултинг“

Заглавие

Go to Top