window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-63301645-21');

Почистване на сняг: как да предпазим външните растения през зимата?

почистване на сняг

[dt_quote type=“pullquote“ layout=“left“ font_size=“big“ animation=“none“ size=“1″] Повечето от нас очакват снега с нетърпение, но когато дойде време за почистване на  двора от сняг, ентусиазмът се изпарява.

Снегът е полезен за градината, защото е добър изолатор от студа и  снабдява растенията с така нужната вода през по-сухите зимни месеци. Но ако не обърнете внимание на по-крехките растения, или ако не сте зазимили правилно градината, рискувате да ѝ нанесете сериозни вреди.

Например използването на сол за заледените плочки може да причините щети на растенията в близост. Друг проблем е рискът по-крехките и нежни клони на вечнозелените храсти и дърветата да се счупят при по-обилен снеговалеж. В тази статия ще откриете полезни съвети, как да се справите по-лесно с тежкото почистване на сняг и как да избегнете нежелани вреди върху растенията. [/dt_quote]

[ultimate_spacer height=“10″]

[dt_quote type=“blockquote“ font_size=“big“ animation=“none“ background=“plain“]

5 съвета за почистване на сняг

[/dt_quote]

1. Не отлагайте работата с лопатата

За да не замръзне, не отлагайте почистването на снега с лопатата за следващия ден. Уверете се, че използвате качествена лопата, за да избегнете натоварването на тялото, особено на гърба си. И една малка хитрина: нанесете олио за готвене върху лопатата си. Може да звучи странно, но предотвратява залепването на снега и улеснява движението й.

Почистване на сняг

2. Внимавайте със солта

Солта може сериозно да увреди растенията, тревните площи и почвата. Негова алтернатива е пясъка. Ако все пак разпръсквате сол върху алеята или пътеките, старателно избягвайте градината и зелените площи. Прилагайте солта върху заледените повърхности чак след като сте почистили снежната покривка, така ще намалите количеството, което е нужно.

Някои растения са по-издръжливи и няма да пострадат от солта, като например:

 • божур
 • равнец
 • тлъстига
 • гербер
 • юка

3. Почиствайте снега от дърветата и храстите

За да премахнете снега от храстите и растенията, трябва да сте внимателни. Действайте само с метла или с ръце. С леко разклащане на клоните също може да отстраните натрупаните преспи, но имайте предвид, че те са  по-крехки през зимните месеци. Ако имате заледяване и заскрежаване, не се опитвайте да го премахнете със соли и препарати, тези химикали крият рискове от вреди за растенията. При счупени клони, изчакайте до края на зимата, за да ги подрежете.

Почистване на сняг

4. Снега върху моравата

Тревата под снежната покривка е крехка и чувствителна. Избягвайте да стъпвате по нея, за да запазите тревния чим от нараняване. Така и снегът ще остане неутъпкан и ще се разтопи по-бързо.био витамини за жени

5. Предпазете растенията през зимата

Преди следващия снеговалеж използвайте растителна мрежа, за да привържете клоните на иглолистните дървета и храсти в конусовидна форма, за да ги предпазите от деформиране и счупване. Ниските храсти  и тревисти растения може да покриете с елхови клонки, а стеблата на по-младите и чувствителните увийте с полиетилен.

[dt_fancy_title title=“Защо да наема професионалист за снегопочистване?“ title_size=“h2″][dt_vc_list]

 • По-ефективно почистване
  За професионално почистване на сняг се разполага с обучен екип, с правилните инструменти, машини и химикали, както и с години опит с почистване на различни зимни условия. Именно това гарантира качествено и бързо снегопочистване.
 • По-добро оборудване
  За разлика от обикновената лопата, която ще използвате, професионалните фирми притежават оборудване и химикали, които ще премахнат снега и леда без да причинят щети на растенията и зелените площи. Ако се обърнете към професионалистите, ще спестите от инвестиция в инструменти и препарати.
 • Без вреди в градината
  Друго отлично предимство на наемането на професионална компания за снегопочистване София, че целият процес се извършва внимателно, без да се причиняват щети на имота.

[/dt_vc_list]

[contact-form-7 id=“3114″ title=“запитване“]
почистване на сняг

[dt_quote type=“pullquote“ layout=“justify“ font_size=“big“ animation=“none“ size=“1″] Most of us expect the snow to be impatient, but when the time comes to clean the yard, the enthusiasm evaporates. Snow is good for the garden because it is a good insulator from the cold and supplies the plants with the much needed water during the drier winter months. But if you do not pay attention to the more fragile plants or if you have not dug the garden properly, risk it and cause serious damage. For example, using salt for icy tiles can cause damage to nearby plants. Another problem is the risk of the fragile and gentle branches of evergreen shrubs and the trees breaking into more heavy snowfalls. In this article, you will find useful tips on how to better handle snow removal and how to avoid unwanted damage to plants.
[/dt_quote]

[ultimate_spacer height=“10″]

[dt_quote type=“blockquote“ font_size=“big“ animation=“none“ background=“plain“]

5 tips for snow cleaning

[/dt_quote]

1. Do not delay working with the shovel

In order not to freeze, do not delay the cleaning of the snow with the shovel for the next day. Make sure you use a quality shovel to avoid stressing the body, especially on your back. And a little cunning: apply cooking oil on your shovel. It may sound strange but prevents the snow from sticking and makes it easier to move.

Почистване на сняг

2. Watch out for salt

Salt can seriously damage plants, lawns and soil. His alternative is sand. If you scatter salt on the driveway or path, however, carefully avoid the garden and the green areas. Apply salt on the icy surfaces only after you have cleaned the snow cover, so you will reduce the amount you need.

Some plants are more durable and will not suffer from salt, such as:

 • peony
 • yarrow
 • sedum
 • gerber
 • yukka

3. Clean the snow from the trees and bushes

To remove the snow from the bushes and plants, you need to be careful. Only act with a broom or hands. By gently shaking the branches you can also remove the accumulated overflow, but keep in mind that they are more fragile during the winter months. If you have ice and frost, do not try to remove it with salts and detergents, these chemicals pose a risk of harm to plants. For broken branches, wait until the end of winter to cut them.

Почистване на сняг

4. Snow on the lawn

The grass beneath the snow cover is fragile and sensitive. Avoid stepping on it to keep grass from an injury. So the snow will remain intact and melt faster.

5. Protect plants in the winter

Before the next snowfall, use a plant network to knit the branches of coniferous trees and shrubs in conical shape to protect them from deformation and fracture. Lower bushes and grasses can be covered with fir branches, and the stems of the younger and more sensual wrap with polyethylene.

[dt_fancy_title title=“Why hire a professional for snow cleaning?“ title_size=“h2″][dt_vc_list]

 • More efficient cleaning
  Professionals have a trained team, the right tools, machines and chemicals, as well as years of experience in cleaning various winter conditions. This is what guarantees a quick and easy snowflake.
 • Better equipment
  Unlike the ordinary shovel you will use, professional companies have equipment and chemicals that will remove snow and ice without causing damage to plants and green areas. If you turn to professionals, you will save on investing in tools and preparations.
 • No harm in the garden
  Another great advantage of hiring a professional snow removal company from your property is that the whole process is done carefully without causing damage to the property.

[/dt_vc_list]

[contact-form-7 id=“1812″]

Заглавие

Go to Top