window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-63301645-21');

Стайните растения, подходящи за дома и офиса

[dt_photos_masonry number=“7″ type=“grid“ loading_effect=“fall_perspective“ padding=“10″ column_width=“130″ category=“%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f“]

Статистиките показват, че модерният човек прекарва огромна част от времето си в затворени пространства, където липсата на досег с природата оказва негативно влияние върху физическото и психическото му здраве. Няколко стайни растения са доказан съюзник на хората в битката с вредите от свръхурбанизирания начин на живот. Тяхната деликатна красота внася уют и простор в домовете и офисните пространства, прави дизайна на помещенията неповторим и създава усещане за хармония. Широко известен е фактът, че стайните растения спомагат за пречистването на въздуха от вредни химикали.

По-малка популярност все още имат резултатите от изследвания свързващи растителния микробиом със здравословно подобрение при хората (Berg, Mahnert & Moissl-Eichinger, 2014). Оказва се, че членовете на растителния микробиом са важна част от микробиома на помещението и допринасят за изграждането на микро-флората. Растителните микроорганизми могат да се противопоставят на патогени в микробните екосистеми и по този начин да промотират човешкото здраве.

Не могат да бъдат пренебрегнати и многобройните изследвания, свързващи стайните растения, особено зеленолистните, с психологическото благополучие. Доказана е ефективността им за повишаване на настроението, насърчаване на креативността, увеличаване на устойчивостта на стрес. Емпирични изследвания в офис среда показват благотворен ефект от наличието на стайни растения върху продуктивността на служителите и намаляване на заболеваемостта. (Bringlimark, Hartig & Patil, 2007)

[dt_vc_list]

Ето и пет от най-лесните за отглеждане и разпространени стайни растения:

 1. Лилия на мира (Spathiphyllum)
  едно от най-добрите растения за дома и офиса заради наличието им в различни размери, атрактивния външен вид и способността за пречистване на въздуха. Лилията на мира вирее добре и под флуоресцентна светлина и това я прави перфектна за слабо осветени помещения.
 2. Каучуково дърво (Hevea Brasiliensis)
  перфектно за декорация на всяка стая заради обемните си листа в наситено маслено зелено. Може да израсте дo размер на дърво, но при редовно подрязване на клончетата и листата да поддържа по-малък размер.
 3. Дървото на живота (Crassula ovata)
  най-известно е с плътните си овални листа, прилични на монети. Може да живее много дълги години при подходяща грижа. Необходимо е листата му да се почистват от натрупаните прахови частици, за да останат бляскави и да запазят способността си да абсорбират слънчева светлина.
 4. Дяволски бръшлян (Epipremnum Aureum)
  зловещото му име идва от това, че е отровен за малки животни и това изисква повишено внимание от собствениците на домашни любимци. Той е пълзящо растение, което може да придаде неповторим стил и класа на етажерките или недекорираните стени. Има силни пречистващи въздуха качества и това го прави особено подходящо и за офис среда.
 5. Змийски език (Sansevieria Trifasciata)
  още известно в България като “свекървен” или “тъщин” език това растение всъщност е лесно за гледане и благотворно за атмосферата в помещението. Расте вертикално и това го прави особено подходящо за освежаване на тесни пространства. Може да се адаптира към различна осветеност, но се чувства най-добре при индиректна слънчева светлина. Поради пустинния си произход змийският език може да се справи с дълги периоди на безводие и това го прави изключително издръжлив и лесен за отглеждане.билки за енергия

[/dt_vc_list][dt_gap height=“25″]

Изпратете Запитване
[dt_gap height=“25″ /]
[contact-form-7 id=“3114″ title=“запитване“]
[dt_gap height=“25″ /]

Повече от „Tи Ейч Консултинг“

[dt_photos_masonry number=“7″ orderby=“rand“ type=“grid“ loading_effect=“fall_perspective“ padding=“5″ proportion=“thumbnail“ column_width=“130″ category=“houseplants“]

Statistics show that the modern man spends a great deal of his time in enclosed spaces where the lack of touch with nature has a negative impact on his physical and mental health. Several indoor plants are a proven ally of humans in the battle with the damages of the over-urbanidez way of life. Their delicate beauty brings coziness and space in the homes and office spaces, makes the design of the rooms unique and creates a sense of harmony. It is widely known that indoor plants help to purify air from harmful chemicals.

Less popularity still has the results of studies linking the plant microbe with healthy human improvement (Berg, Mahnert & Moissl-Eichinger, 2014). It appears that plant microbial members are an important part of the microbial of the room and contribute to the micro-flora. Plant microorganisms can resist pathogens in microbial ecosystems and thus promote human health.

The numerous studies linking indoor plants, especially green-leaved ones, with psychological well-being can not be ignored. Their effectiveness in mood enhancing, encouraging creativity, increasing resistance to stress has been proven. Empirical research in the office environment has a beneficial effect on the availability of indoor plants on employee productivity and morbidity reduction.
(Bringlimark, Hartig & Patil, 2007)

[dt_vc_list]

Here are five of the easiest to grow and spread houseplants:

 1. Lily of the Peace (Spathiphyllum)
  one of the best plants for the home and office due to their presence in different sizes, the attractive appearance and the ability to purify the air. Peace lily grows well in fluorescent light, making it perfect for poorly lit rooms.
 2. Rubber wood (Hevea Brasiliensis)
  perfect for decorating each room because of its voluminous leaves in rich green greens. It can grow to a tree size, but with a regular pruning of the branches and leaves to keep a smaller size.
 3. The Tree of Life (Crassula ovata)
  is best known for its dense oval leaves, similar to coins. He can live for many years with proper care. It is necessary to clean the leaves from the accumulated dust particles to stay shiny and retain their ability to absorb sunlight.
 4. Devil’s ivy (Epipremnum Aureum)
  his sinister name comes from being poisoned for small animals and this requires increased attention from pet owners. It is a creeper, which can give a unique style and class of shelves or underexposed walls. It has strong air-purifying properties and this makes it particularly suitable for office environments.
 5. Snake Tongue (Sansevieria Trifasciata)
  this plant is actually easy to view and beneficial to the atmosphere in the room. It grows vertically and this makes it particularly suitable for refreshing narrow spaces. It can adapt to different lighting, but feels best in indirect sunlight. Because of its desert origin, snakesh can handle long periods of waterlessness, making it extremely durable and easy to grow.

[/dt_vc_list][dt_gap height=“25″]

Send an inquiry
[dt_gap height=“25″ /]
[contact-form-7 id=“1812″ title=“en form“]
[dt_gap height=“25″ /]

More from „Ти Ейч Консултинг“

Заглавие

Go to Top