Ландшафтно проектиране

За нас успешно ландшафтно проектиране е постигането на приемственост и единство между архитектурната сграда и околното пространство. Това дава функционалността на една зелена площ и привлича потребителя като един участник, а не просто като наблюдател. Нашите специалисти – ландшафтни архитекти могат да доусъвършенстват идеите на инвеститорите със своя опит и професионализъм. Проектирането на зелени площи не е самостоятелен процес, а основна част от озеленяването, включващо множество дейности.

Успешното ландшафтно проектиране винаги е свързано с превъплъщаване на дадена идея и намиране на методите за изграждане на озеленяване. Ето защо като специалисти в областта на ландшафтната архитектура за екипа на Ти Ейч Консултинг е от изключителна важност да придобием представа за това каква е точно визията и идеята на всеки клиент.

По-точно целта на всеки един проект е да онагледи и предвиди всички аспекти засягащи качественото и срочно изграждане дадения обект, както и безопасното му експлоатиране, адекватното поддържане на зелени площи и засилване на дълготрайния ефект.

Консултацията е първият етап от ландшафтното проектиране. Огледът на обекта се прави с няколко цели. Добиваме на представа за заобикалящата природа, сгради, видовият състав на съществуващата растителност и тяхното състояние. Стъпки:

 • груба скица на терена
 • обсъждане на първоначални идеи за цялостния изглед или за отделни елементи
 • сравняването им с вижданията на инвеститора

Извършваме подробен оглед на мястото като измерваме площта, предназначена за озеленяване. Oтбелязваме всеки ключов аспект за нея: разположение, важни отстояния, изглед, светлина, сянка, вид на почвата, климатични условия и нанасяме съществуващите растителни видове. Създаваме списък с важните фактори, които трябва да бъдат включени в нашия проект. Така гарантираме, че проектните зелени площи ще съответстват на функционалните изисквания, ще бъдат в рамките на бюджета и съобразно стандартите ни  за приветливост, хармоничност и функционалност на зеленото пространство.

 • Паспортизация на съществуващата растителност : Процес, при който се заснемат и описват съществуващите растителни видове. Цели запазването на растителността и внедряването й в бъдещо проектно решение.
 • Оразмеряване на терена – преди започването на проектното задание се замерват детайлно всички разстояния, както и важни архитектурни елементи и отстояния от сгради и съоръжения със съответния набор от инструменти.

Заданието се изготвя съгласно чл.132 от Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Разработването на инвестиционно ландшафтно проектиране може да се извърши в две основни фази: идейна и работна фаза. В идейния проект по част „Паркоустойство” се разработват следните проектни компоненти:

 • Площоразпределние;
 • Растителна композиция с алеи и площадки;
 • Малки архитектурни форми и градинска пластика.

Нашият ландшафтен екип изготвя идеен проект на базата на уточнени изисквания и съпътстващи фактори, посочени по-горе. Отчитат се важни критерии и бюджет, също и срок, определен за изготвяне на самия проект и реализацията му.

Фази на ландшафтно проектиране

Фаза ‘Идеен проект’

Идейна разработка на проектното решение включва следните стъпки:
 • 1. Обяснителна записка с включена обосновка за композицията. Конкретизиране решенията на идейната фаза на проектирането, избраните материали и показатели на общата озеленена площ за бъдеща реализация на проекта
 • 2. Количествено-стойностни сметки по уедрени показатели и при изрично изискване; изготвяне на тръжна документация.
 • 3. Част „Паркоустройство и благоустойство” на идейния проект:
  o Изготвяне на чертеж с идейно решение на проектираното пространство с посочени растителност и архитектурни елементи;
  o Композиционен ситуационен план, разрешаващ по-горе изброените изисквания на идейната фаза;
  o Изясняващи детайли на проектирания терен;
  o Следва представяне на предложеното проектиране и обсъждането му като при необходимост се правят нужните промени.

Фаза ‘Технически проект’

Техническа разработка на проектното решение включва следните стъпки:
 • 1. Проект на алейната мрежа с подробна котировка и определяне на настилките.
 • 2. Дендрологичен проект на новопроектираната дървесна, храстова и цветна растителност.
 • 3. Обяснителна записка.
 • 4. Количествено-стойностна сметка за видовете озеленителни работи и другите видове СМР.* При липса на изискване за идеен проект от страна на Възложителя, техническият проект трябва да включва и частите на идейния проект.

Фаза ‘Работен проект’

Работна разработка на проектното решение включва следните стъпки:

 • 1. Ситуация /заснето съществуващо положение/
 • 2. Идеен проект
 • 3. Дендрологичен проект /вид, размер, брой и разположение на растителността/
 • 4. Проект за декоративни настилки /вид и материал на настилките/
 • 5. Трасировъчен проект /отстояние на алеите и площадките/
 • 6. Посадъчен проект /детайлно ситуиране на точните места за засаждане на растителността/
 • 7. Обяснителна записка /обосновка на композиционното решение и избраните елементи/
 • 8. Дендрологична ведомост /видов състав и количество на растителността/
 • 9. Проектосметна документация на количествата дейности и материали с техните цени.*Работен проект по част „Паркоустойство ” се изработва на база съгласуван идеен проект.

Визуализации на ландшафтно проектиране

Визуализациите при ландшафтно проектиране на интериорни и екстериори обекти не са просто допълнение към един инвестиционен проект, те са необходимост, защото могат да спестят значителни средства и ресурси, както и да се премахнат възможните изненади. Като специалисти ние не можем да изискваме клиентите ни да знаят как изглежда всеки растителен вид. Визуализацията би могла да Ви помогне да добиете представа, за това как би могло да изглежда реализирането на проектното решение.

Декоративна растителност

Като основен жив материал, с който работим, декоративната растителност е от изключителна важност. Качеството и устойчивостта на видовете е нещо, с което фирмата не прави компромиси. Работим с утвърдени доставчици на локална растителност, което гарантира издръжливостта и нормалното развитие на растенията. Чрез използването на високо ценени сортови форми проектантския екип има възможност да придаде уникалност и неповторимост на всеки един обект. Ние Ви предлагаме голямо разнообразие:

 • иглолистни дървета и храсти
 • широколистни листопадни дървета и храсти
 • вечно зелени широколистни храсти
 • почвопокривни растения
 • едногодишни, двугодишни и много-годишни цветя
 • декоративни треви, катерливи и увивни растения
 • овощни дървета и плодни храсти
 • водолюбиви растения
 • растения за интериорно озеленяване.

Растенията са живи организми и имат нужда от редовна и качествена грижа за да запазят и развиват декоративния си ефект, ето защо Ти Ейч Консултинг предлага и професионално поддържане за всеки тип зелена площ.

Декоративна растителност - Ландшафтно проектиране

Процес на ландшафтно проектиране

Допълнителни дейности

Ландшафтно проектиране на автоматизирани напоителни системи

След предварителен оглед и направа на необходимите измервания на терен от нашите специалисти (дебит, налягане и пр.) се прави проект за поливна система. Изчертаването на проекта се извършва след одобрен ландшафтен проект със ситуирана растителност.
Проектът включва:

 • Работен проект с всички необходими компоненти;
 • Детайли на някои от компонентите;
 • Количествено-стойностна спецификация на материалите.
На база на работния проект се изготвя подробна количествено-стойностна сметка за изпълнение и съответно остойностяване за изпълнение на автоматизираната напоителна система.

Защо да изберем отдела за ландшафтно проектиране на `Ти Ейч Консултинг`?

В Ти Ейч Консултинг успешно ландшафтно проектиране наричаме постигането на приемственост и единство между архитектурната сграда и околното пространство. Хармоничното съчетание на функционалността на една зелена площ, привлича потребителя като един участник, а не просто като наблюдател. В екипа на Ти Ейч Консултинг работят специалисти – ландшафтни архитекти с пълна проектантска способност, които могат да доусъвършенстват идеите на инвеститорите със своя опит и професионализъм. Проектирането на зелени площи не е самостоятелен процес, а основна част от озеленяването, включващо множество дейности.

Защо трябва да се доверим на професионална фирма за озеленяване при проектирането на озеленяване?

Има няколко причини, поради които трябва да се доверите на професионална фирма за озеленяване с оформлението и визуализирането на пространствата за озеленяване и прилежащата растителност:

Експертиза: Професионалните компании за озеленяване разполагат с обучени и опитни кадри, които имат дълбоко разбиране на принципите на ландшафтния дизайн. Те знаят как да смесват различни елементи като растения, озеленяване и осветление, за да създадат обединени и функционални пространства.

Креативност: Професионалните компании за озеленяване са добре запознати с най-новите тенденции и техники в ландшафтния дизайн. Те могат да предложат иновативни и креативни идеи, които могат да превърнат вашето външно пространство в зашеметяваща и функционална зона.

Ефективност: Професионална компания за озеленяване може да ви спести време и усилия, като се погрижи за всички аспекти на процеса на проектиране, от разработването на концепция до изпълнението и поддържането им. Те разполагат с необходимите инструменти и оборудване за ефективно изпълнение на проекта и могат да се справят с всякакви неочаквани предизвикателства, които могат да възникнат.

Качество: Професионалните компании за озеленяване използват висококачествени материали и следват най-добрите практики в индустрията, за да гарантират, че вашият ландшафтен дизайн е с най-високо качество. Това не само подобрява красотата на вашето външно пространство, но също така гарантира неговата дълготрайност и функционалност.

Отговорност: Професионалните компании за озеленяване са отговорни за работата, която вършат. Те стоят зад своите проекти и инсталации и ще се справят с всички проблеми или опасения, които могат да възникнат след завършването на проекта.

Като цяло професионалната фирма за озеленяване може да ви помогне да постигнете целите си за озеленяване навреме, ефективно и висококачествено.