Строително-монтажни работи

Всички видове дейности и работи, които се извършват в процеса на изграждане на даден строителен обект се определят като строително-монтажни работи. В озеленяването, СМР включват:

  • извършването на изкопни и насипни работи откоси
  • геопластика
  • терасиране
  • изграждане на подпорни стени, габиони, шахти, канавки, хидроизолации
  • изграждане на всички видове настилки, градинска мебел, декоративни архитектурни елементи и др.

Вертикално планиране

Вертикалното планиране представлява проектирането и отвеждане на повърхностното оттичане на атмосферните води. В процеса на вертикално планиране се решават всички наклони, стълбища, подпорни стени, площадки, алеи и пътища. Разрешава се и начина на преодоляване на евентуална съществуваща денивелация на обекта.

Подпорни стени

Подпорните стени имат практична и декоративна функция и се използват на места с наклони или при стръмни терени. Те позволяват изграждане на плоска повърхност и чрез редуване на няколко ниски подпорни стени може да разпредели равномерно наклонът на парковата територия. Изборът на материала, конфигурацията и размерите на подпорната стена, зависи от концептуалното решение на градината. Подпорните стени могат да са бетонени, каменни, габиони и др.

Терасиране

Това е формирането на хоризонтални повърхности. В много от случаите е необходимо подсилването посредством подпорни стени. При проектиране на бъдещата градина, първото нещо е изграждането на вертикалната планировка на терена. Благоустрояването на градината изисква изграждането на  хоризонтални тераси  за засаждане на растителността и затревяване, но цялостното изравняване при денивелиращи терени е нефункционално, така че се налага да се използват различни методи  за терасиране. Това функционално  решение спомага не само за моделиране на терена, но и за опазване на почвата от ерозия, чрез изграждането на подпорни стени или габиони.

Геопластика

Геопластиката е  създаването  на изкуствена топография и превърщането на  зелените  площи в интересни архитектурни и художествени форми чрез хармоничната трансформация на терена. Посредством използването на геопластиката, се предлагат интересни и оригинални решения за дизайн на детските кътове и превръщането им в места от приключенските книги-пещери, развалини и др. Друга привлекателна страна на градината с геопластики е подпомагане опазването на околната среда. Моделирането на земни маси от изкопаната по време на строителството на къщата и басейна почва не замърсява квартала  и се използва за декорация на прилежащата територия.

Откоси

Укрепването на  откосите и озeленяването на укрепените терени  е една от основните  дейностти предпазващи почвата от ерозията.  Също така създаването на откоси е свързано с фунционалната реализация на проектното решение и представлява процес, при който терена се терасира плавно.

Габиони

Конструкции,  изградени от камъни, ограничени  в правоъгълни или сферични  форми чрез поцинкована метална  мрежа се наричат габиони. Те могат да бъдат изработени в най-различни  форми  и размери, запълнени с камъни, скални късове или други материали . При този тип стена има възможност за засаждане на многогодишни цветя, треви и дребни храсти във фугите между камъните. Между камъните може да има вградени и различни елементи от материали, като декоративни тухли, декоративни бетонни блокове и дървени греди. Освен като подпорни стени, габионите могат да се използват и с декоративна функция при създаването  на детски площадки, водни ефекти, шумоизолиращи стени, фасади, колони, огради, цветарници, пейки, маси, табуретки и др.

Изкопи и насипи

Всяка една строително монтажна дейност налага необходимостта  от земни работи. В зависимост от конкретната задача земните работи се извършват ръчно или механизирано в съответствие с изискванията  за безопасност на работа. При изпълнението трябва да се съблюдават редица  особености на терена като подземни съоръжения, подпочвени води, тип почва и др.

Промяна на вертикалната структура

Предлагамe Ви различни услуги свързани с промяната на  вертикалната структура на терена, за да може да изберете от тях за градината всичко, което желаете.

Дренаж и отводняване

Отводняването е процес на естествено или изкуствено премахване на повърхностните и под-повърхностните води от района.  Това може да се извърши чрез различни системи за отводняване.

Канавки

Канавката служи за отвеждане на водата от едно до друго място. Тя може да бъде затворен тип канавка и отворен тип канавка. За предпочитане е затвореният тип канавка, защото по този начин предотвратяваме нуждата от почистване на самата канавка, докато при отвореният тип канавки се налага полагането на решетка, която предпазва от запушване на канавката.

Хидроизолации

Хидроизолацията на основите е един от най-отговорните фактори за правилната и дълготрайна експлоатация на сгради и съоръжения. На практика представлява защита от вредното действие на повърхностни и подпочвени води.

Шахти

Отводнителните шахти са идеалния начин за точково отводняване на площи с различна големина. Щахта-сифоните са естетичен начин за вкарване на водите от водосточните тръби в подземната канализация. Те са конструирани така, че да създават водна риза в тях и от там да предотвратяват излизането на лоши миризми от канализационната мрежа. Шахта-сифоните спестяват изграждането на допълнителна канализация за дъждовни води – възможно е да се заустят директно в канализационната мрежа.

Огради

Масивни огради

В повечето случаи това са каменни огради и се използват за по-голяма безопасност на пространството, може да се комбинира с обикновено или ковано желязо. Скоро излязоха на мода и огради с габиони. Каменната зидария може да бъде с обработен камък и не обработен камък.

Естествени –  живи плетове и растителни огради

Живите огради се различават по начина на оформление: свободно растящи, подстригани, укрепени с различни конструкции. При последните се използват виещи се растения. За живи стени и огради се избират растения, които могат да бъдат оформени чрез подстригване, растат гъсто и разбира се са красиви. Живите огради могат да бъдат едноредни, двуредни, триредни, с различна височина. Ниските зелени огради се наричат бордюри. С тях могат да се отделят различните туфи цветя, да се оформят площадки и пътечки. Грижата за живата ограда се състои преди всичко в редовното й подстригване. Резултатът не закъснява – правилна и елегантна форма, и по-голяма плътност.

Ажурни огради

Тези огради се използват за временно и постоянно ползване. За временно ползване на най-често се използват така наречените мрежести огради, които се укрепват с лесно изваждащи и преносими стълбове. А постоянните се укрепват за стълбове от дърво, бетон желязо и др. Дървените и железните стълбове се укрепват в земята с бетонни стъпала които помагат за по-здраво укрепване на стълбовете също така и от гниене на дървените и ръждясване на желязото. Самата ограда може да бъде с различна форма и материал. Този вид ограда може също да се използва за ограждане на дървета, животни и др. Самата мрежа може да се използва и за укрепване на стени със стръмен наклон и др.

Настилки от дърво, камък, инертни материали пясък, чакъл, мозайка

Външните подови настилки, най-общо се подреждат в две основни групи:

  • за промишлено приложение и
  • декоративни.

Основно изискване и към двата типа настилки е да са устойчиви на външни влияния. Физикомеханичните изисквания към декоративните външни подови настилки не са толкова високи, но въпреки това те трябва да притежават някои основни характеристики. Oсвен гореизброените, те трябва да са дълготрайни и да не изменят първоначалните си форми и размери и да запазват визията си с времето.

Есествени настилки

Сред най-големите групи са тези от естествен камък – мрамор, варовик и т.н. Те са стабилни във времето, но изискват специални нивелации и фуги при монтажа, като също така рядко се получава повторяемост на камъка. Теракотата и гранитогреса влизат в друга голяма група външни настилки. Те предоставят много цветове и варианти. Изискват специални фугиращи смеси, за да се компенсират топлинните разширения.
Една отделна и много популярна група външни подови настилки са тези от естествена дървесина. Към тях спадат тикова дървесина, листвениците и други скъпи екзотични дървесини. Естествената дървесина поема влага и не е стабилизирана на ултравиолетови лъчения. За тази цел е нужно да се третира с минерални масла, безири или лакове, за да се ивпрегнира. Освен за обикновеният тип настилки дървото може да се използва като плочопътека на тревна фуга в зелената площ – създава много красив декоративен и естетически ефект. Използвали сме го при изграждането на детски площадки.