window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-63301645-21');

Правилните грижи за коледното дърво

[dt_fancy_title title=“История и традицията на коледно дърво“ title_size=“h1″]

Навярно няма символ, който да се свързва по-силно с празнуването на Коледа, от украсеното коледно дърво. И макар голяма част от съвременните деца да чакат подаръците си под коледното дърво, традицията да се украсява иглолистно дръвче има много стари корени. Древните езичници са приписвали специални сили на вечнозелените растения. Използвали са ги за защита на домовете си от злонамерени духове, а впоследствие и за украса. В много пагански религиозни традиции украсяването на вечнозелено дърво се свързва с честването на най-дългата нощ в годината и завръщането на природата към живот. Този елемент присъства в отбелязването на оздравяването на египетския бог Ра. Също и в сатурналиите, организирани от ранните римляни в чест на Сатурн, богът на земеделието. В северна Европа келтските жреци, наричани друиди, също украсяват храмовете си с вечнозелени клонки като символ на безсмъртие.

Christmas Tree

Свързването на украсеното коледно дърво с празника се корени в Германия, където християните лутерани започват да внасят окичени елхи в домовете си.

Легендата разказва, че прибирайки се от литургия, самият Мартин Лутер вижда искрящите светлини на свещи на фона на тъмнозелени борови клонки. Така поставя начало на традицията да се окачват светлинки на коледното дърво. Популяризирането на този ритуал пък се свързва с английската кралица Виктория. За разлика от предшествениците си на трона, тя е много популярна сред поданиците си. След като в лондонски вестник излиза илюстрация на кралицата и семейството ѝ пред украсено коледно дърво, модата бързо се разпространява.  Впоследствие обхваща целия християнски свят. Към момента всяка година се произвеждат между 34 и 36 милиона живи коледни дръвчета, като над 95 процента от тях идват от специализирани ферми.

[dt_fancy_title title=“Избор и грижа за коледното дърво“ title_size=“h1″ separator_style=“double“]

С широката популярност на тази традиция е нужно да се адресират въпроси, свързани с влиянието на коледните дръвчета върху екологичното равновесие. Много хора смятат използването на изкуствена елха за по-екологичния избор. Най-новите проучвания обаче демонстрират, че в повечето случаи дори отрязаното дръвче е по-добър вариант стига произходът му да е легален. Безспорно най-природосъобразното решение е украсяването на живо дръвче в саксия. То може да бъде засадено след празниците.био витамини за коса

При избор на дръвче, което планирате да засадите, е важно да се уверите в няколко неща.

[dt_vc_list]

  • Произходът му: При покупка на живо дръвче можете да поискате от търговеца документи, които удостоверяват произхода му от български разсадник. Така ще изключите възможността дръвчето ви да е жертва на бракониерство или да е вид, който не би могъл да оцелее след засаждане в български климатични условия. Най-често у нас за коледни дръвчета се използват бяла ела, бял и черен бор и обикновен смърч.
  • Обемът на корените:  Необходимо е надземната част на дървото да съответства на обема на почвата в саксията. Оводняването на дървото зависи от фината част на кореновата структура. Например за еднометрово дръвче саксията трябва да бъде от поне 25 литра. При това положение дървото може да бъде отглеждано в саксията до максимум две години преди да бъде засадено.
  • Разположение в дома: Иглолистните дръвчета не трябва да се поставят близо до директен източник на топлина. Необходимо им е хладно, светло помещение и ежедневно поливане с осигурен добър дренаж. Продължителното излагане на топлината от лампички за украса може да доведе до изсъхване и окапване на игличките. Не е препоръчително дръвчето да остава в отоплено помещение за повече от 14 дни. След този период можете да изкарате саксията на тераса или в градина, където да остане, докато може да бъде засадено през пролетта.

[/dt_vc_list]

koledna-elha-th-consulting

Повече от „Tи Ейч Консултинг“

By |декември 23rd, 2018|Без категория|
Christmas Tree
[dt_fancy_title title=“History of the tradition of the Christmas tree“ title_size=“big“]

Perhaps there is no symbol to be associated more closely with the celebration of Christmas, the decorated Christmas tree. And while most modern kids wait for their presents under the Christmas tree, the tradition of decorating a coniferous tree has many old roots. Ancient pagans have attributed special powers to evergreen plants. They used them to protect their homes from malicious spirits, and then for decoration. In many Pagan religious traditions, the decoration of an evergreen tree is associated with celebrating the longest night of the year and the return of nature to life. This element is present in the celebration of the healing of the Egyptian god Ra. Also in Saturnalia, organized by the early Romans in honor of Saturn, the god of agriculture. In northern Europe, Celtic priests, called Druids, also decorate their temples with evergreen twigs as a symbol of immortality.

Linking the decorated Christmas tree to the holiday is rooted in Germany, where Christian Lutherans began to bring deciduous trees into their homes.

Legend has it that Martin Luther himself sees the sparkling candlelight on the background of dark green pine branches. This sets the beginning of the tradition of hanging lights on the Christmas tree. The popularization of this ritual is associated with Queen Victoria. Unlike its predecessors on the throne, it is very popular among its subjects. After a picture of the queen and her family in an iconic London newspaper in front of a decorated Christmas tree, fashion is spreading rapidly. It then encompasses the entire Christian world. At present, between 34 and 36 million live Christmas trees are produced each year, with over 95 percent of them coming from specialized farms.

[dt_fancy_title title=“Choosing and caring for the Christmas tree“ title_size=“h1″ separator_style=“double“]

With the popularity of this tradition, it is necessary to address issues related to the impact of Christmas trees on ecological balance. Many people consider the use of artificial tree for more ecological choice. Recent studies, however, show that in most cases even a cut tree is a better option as long as its origin is legal. Undoubtedly the most environmentally friendly solution is the decoration of a live tree in a pot. It can be planted after the holidays.

When choosing a tree you plan to plant, it is important to be sure a few things.

[dt_vc_list]

  • Its origin: When buying a live tree you can ask the merchant for documents certifying its origin from a Bulgarian nursery. This will exclude the possibility that your tree is a victim of poaching or a species that could not survive after planting in Bulgarian climatic conditions. Most common in Christmas trees are white fir, white and black pine and plain spruce.

 

  • Root volume: It is necessary that the top of the tree corresponds to the soil volume in the pot. The draining of the tree depends on the fine part of the root structure. For example, for a 1 meter tree, the pot must be at least 25 liters. The tree can then be grown in the pot until a maximum of two years before being planted.
  • Home Location: Coniferous trees should not be placed near a direct heat source. They need a cool, bright room and daily watering with good drainage. Prolonged exposure to heat by decorative lamps may cause the needles to dry and fall. It is not advisable for the tree to remain in a heated room for more than 14 days. After this period, you can take the pot on a terrace or in a garden where you can stay until it can be planted in the spring.

[/dt_vc_list]

koledna-elha-th-consulting

More from „Ти Ейч Консултинг“

By |декември 23rd, 2018|Без категория @en|

Заглавие

Go to Top